ارتش لبنان می گويد برای متوقف ساختن شديد ترين جنگ فرقه ای لبنان از زمان پايان جنگ داخلی کشور در سال ١٩٩٠، از امروز سه شنبه به زور و اِعمال قدرت متوسل خواهد شد.

ارتش لبنان اعلام کرد برای متوقف ساختن نبرد ميان شبه نظاميان هوادار دولت و نيروهای تحت رهبری اپوزيسيون حزب الله، ازساعت ٦ بامداد امروز به وقت محلی وارد عمل خواهد شد.

ارتش لبنان تاکنون از مداخله در خشونت هائی که روز چهارشنبه در بيروت آغاز گرديد و متعاقبا به ساير مناطق لبنان گسترش يافت، خودداری می کرد.

دست کم ٦١ نفر در اين خشونت ها جان خود را از دست دادند و حدود ٢٠٠ نفرمجروح شدند.

مقامات لبنان می گويند پيش بينی می کنند که هيأتی از اتحاديه عرب برای ميانجيگری و کوشش در جهت پايان دادن به نبرد جاری، روز چهارشنبه وارد بيروت شود.

بان کي- مون دبير کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه افرادی را که در خشونت های لبنان دست دارند محکوم ساخت و خواستار بازگشت به ميز مذاکره شد.