حکم اعدام بهنود شجاعی که هنگام دستگيری به اتهام قتل بيش از ۱۷ سال نداشته است مورد انتقاد شديد سازمانهای بين المللی قرار گرفته است.  نسرين مهدوی خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا در آلمان در اين زمينه گزارشی دارد.