هزاران افسر ضد شورش پليس در ترکيه تجمعات اعضای اتحاديه های صنفی را که بخاطر شرکت در راه پيمايی های غير قانونی اعلام شده اول ماه مه (۱۲ ارديبهشت) در استانبول گرده م آمده بودند را از هم پاشيدند.

پليس با استفاده از آب فشار قوی، گاز اشک آور، و باتون صدها کارگر را، که می خواستند برخلاف مقررات خود را به ميدان تقسيم استانبول برسانند، متفرق کرد.

در زدوخوردهای خيابانی ده ها نفر زخمی و تعداد نامعلومی دستگير شدند.

پس از درگيری ها، کنفدراسيون کارگری دست چپی عمده ترکيه (ديسک) به دليل مقاومت پليس از قصد خود مبنی بر راه پيمايی به سمت ميدان تقسيم صرفنظر کرد.

دولت ترکيه تجمعات روز اول ماه مه در اطراف ميدان تقسيم را، به دليل بيم از بروز خشونت، ممنوع اعلام کرده بود. اتحاديه های کارگری ترکيه از قصد دولت مبنی بر افزايش سن بازنشستگی بمنظور ايجاد رفرم در نظام تامين اجتماعی خشمگين هستند.

اتحاديه ها در نظر داشتند بمنظور يادبود کشتار ۳۷ نفر در جريان مراسم اول ماه مه سال ۱۹۷۷ در ميدان تقسيم گرد هم آيند.