برمه وقت بيشتری به شهروندان ساکن خارج از کشور ميدهد تا به طرح قانون اساسی جنجال برانگيز رأی دهند.

در سنگاپور وقت رأ ی دادن برای سه روز تمديد شد وبه برمه ايها اجازه داده شد تا ۱۳ارديبهشت در سفارت برمه در سنگاپور رأ ی دهند. سفارتخانه های برمه دربريتانيا و تايلند نيز زمان رأی دادن را تمديد کردند.

در روزها ی اخير فعالان برمه ای در خارج از کشور ساختمانهای سفارتخانه های برمه در تايلند، ژاپن، و سنگاپور در مخالفت با رفراندوم  به تظاهرات پرداختند. منتقدان طرح قانون اساسی تازه ميگويند طرح تدوين شده رژيم نظامی به نظاميان حاکم فرصت ميدهد که قدرت خود را حفظ کنند.