بان کی- مون دبير کل سازمان ملل متحد می گويد افزايش قيمت های مواد غذائی دستيابی به هدف های عمرانی را برای کشورهای فقيرجهان دشوارتر کرده است.

آقای بان روز دوشنبه طی سخنانی در کنفرانس بازرگانی و عمران سازمان ملل متحد در کشور غنا اظهار داشت افزايش بهای مواد غذائی، پيشرفت هائی را که تاکنون در امرمبارزه با گرسنگی و سوء تغذيه در جهان به دست آمده است به خطر انداخته است.

قيمت برنج در سال گذشته دو برابرگرديد. بالارفتن بهای برنج ناشی از چند عامل بوده است. افزايش تقاضا برای برنج، افزايش قيمت سوخت و خشکسالی در برخی از مناطق کشت برنج، در زمره اين عوامل قرار می گيرند.

دبيرکل سازمان ملل متحد کليه کشورها، به ويژه کشورهای توسعه يافته را ترغيب کرد که سوبسيدها و تعرفه های محصولات کشاورزی را مورد کاهش بيشتری قراردهند.