تبتيان تبعيدی و طرفداران آلمانی آنها در شهربرلين تظاهراتی را بعنوان اعتراض به سرکوب تظاهرکنندگان تبتی در ماه گذشته در لهاسا، که به گفته مقامات تبتی منجر به کشته شدن ۱۴۰ نفر شد، برپا کردند. تظاهرات خيابانی مشابه ديگری نيز بعنوان اعتراض به کشتار و اسارت تبتيان، از سوی راهبان و مهاجران تبتی پس از مراسم نيايش مذهبی در بخش شرقی عمدتاً بودائی نشين کاتماندو، پايتخت نپال، برپا شد. و اين در حاليست که مراسم عبور مشعل مسابقات المپيک پکن در کوآلا لامپور، پايتخت مالزی، بدون هيچگونه اعتراض و ممانعت عمده ای پايان يافت.

تبتيان تبعيدی و طرفداران آلمانی آنها روز گذشته در مقابل سفارت چين در شهر برلين تظاهراتی را بعنوان اعتراض به سرکوب تظاهرکنندگان تبتی در ماه گذشته در لهاسا، که بنا به گفته مقامات چينی منجر به کشته شدن ۲۰ نفر و باستناد مقامات تبتی منجر به کشته شدن ۱۴۰ نفر شد، برپا کردند.

تظاهرکنندگان با در دست داشتن تصاوير از دالايی لاما، رهبر معنوی و تبعيدی تبت، خواستار متوقف شدن اعمال خشونت در تبت، و مذاکره بين دولت چين و مقامات تبتی شدند.

تظاهرکنندگان سپس از مقابل سفارت چين دست به راهپيمائی بسوی دروازه براندنبرگ برلين زدند.

کای مولر، از سازمان مدنی برنامه ريزی تبت، در مصاحبه ای با تلويزيون آسوشيتد پرس گفت، «به اعتقاد من بسيار حائز اهميت است که بجای اعمال خشونت از انجام مذاکرات مدنی پشتيبانی کنيم. شعار حمايت از انجام مذاکرت در اين تظاهرات بيانگر اين واقعيت است که مقامات تبت آماده اند تا پيرامون وضعيت تبت با مقامات چين مذاکره کنند.»

و اين در حاليست که روز گذشته نيز در نپال، راهبان و مهاجران تبتی، پس از مراسم نيايش مذهبی در بخش شرقی عمدتاً بودائی نشين کاتماندو، پايتخت نپال، دست به تظاهرات خيابانی مشابه ای بعنوان اعتراض به کشتار و اسارت تبتيان زدند. تظاهرکنندگان خواستار رسيدگی به سرکوبهای خشونت بار اخير و آزادی زندانيان سياسی تبتی در چين شدند.

پس از سرکوب ماه گذشته تظاهرکنندگان تبتی از سوی چين، و عليرغم آنکه دولت نپال هرگونه تظاهراتی را عليه چين منع کرده است، همه روزه تظاهراتی بعنوان اعتراض عليه آن کشور در کاتماندو برگزار شده است. ولی اخيراً بعلت برگزاری انتخابات ملی نپال از تعداد اين تظاهرات کاسته شده است.

در مالزی، مراسم عبور مشعل مسابقات المپيک پکن در کوآلا لامپور با استقبال شديد هزاران چينی مقيم انکشور که پرچمهای چين و لباسهای قرمز به تن داشتند روبرو شد و بدون هيچگونه اعتراض و ممانعت عمده ای پايان يافت. بسياری از شرکت کنندگان چينی در اين مراسم شعار ميدادند که تايوان و تبت بخشی از خاک چين است.

و اين در حاليست که اندونزی خود را برای انجام مراسم حمل مشعل مسابقات المپيک که قرار است روز سه شنبه، فردا در جاکارتا، پايتخت آن کشور بر گزار شود آماده ميکند.

دولت اندونزی با توجه به ملاحظات امنيتی مسير عبور مشعل را از ۷ کيلومتر به ۴ کيلومتر کاهش داده است، و گفته است که تنها کسانی که از قبل دعوت شده اند ميتوانند در اين مراسم شرکت کنند.

در واکنش به تظاهرات ضد چينی در کشور غربی، هنگام عبور مشعل مسابقات المپيک پکن و در اعتراض به گزارشهای نادرست مطبوعات غربی در مورد تظاهرات مردم تبت، موجی از تظاهرات و احساسات ملی گرائی سراسر چين را فرا گرفته است. دولت چين از مردم آنکشور مصراً خواسته است که آرامش خود را حفظ کنند.