رهبران ژاپن و کره جنوبی در د يدار امروز خود راههای تقويت مناسبات دو جانبه و چگونگی خلع سلاح هسته ای کره شمالی را بررسی کردند.

ياسو فوکودا، نخست وزير ژاپن، و لی ميونگ باک، رئيس جمهوری جديد کره جنوبی، طيف گسترده ای از موضوعها از جمله همکاريها ی دو جانبه اقتصادی، برنامه تسليحات هسته ای کره شمالی، و ساير مسائل مهم بين المللی را، مورد بررسی قرار دادند.

رئيس جمهوری کره جنوبی گفت، «ما برنامه هسته ای کره شمالی را تهديدی برای امنيت شبه جزيره کره و تمامی منطقه شرق آسيا می دانيم.»

ياسو فوکودا با اشاره به وعده کمکهای مالی گسترده سئول به همسايه فقير شمالی گفت، «ژاپن و کره جنوبی به مفهوم بنيادين تازه ای در زمينه چگونگی کمک رسانی به کره شمالی و عادی کردن مناسبات خود باآن دولت دست يافته اند.»

کره جنوبی تعهد کرده است، چنانچه کره شمالی خلع سلاح اتمی را بپذيرد، آماده است آنقدر بر ميزان کمکهای مالی بر همسايه خود بيفزايد که درآمد سرانه اين کشور فقير به ۳۰۰۰ دلار برسد.