قدرت های جهان در چين تشکيل جلسه داده اند تا جمهوری اسلامی ايران را به متوقف ساختن برنامه غنی سازی اورانيوم و همکاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی تشويق کنند.

 انتظار ميرود امروز در شانگهای نمايندگان پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد، بعلاوه آلمان، و اتحاديه اروپا افزودن بر مشوق ها را بررسی کنند.

 آمريکا، بريتانيا، فرانسه، آلمان و اتحاديه اروپا نگرانند که جمهوری اسلامی ايران سعی در ساختن تسليحات اتمی دارد، و تحريم های تنبيهی شديدتری را عليه تهران مورد تاکيد قرار داده بودند. اما روسيه و چين که مناسبات اقتصادی محکمی با جمهوری اسلامی ايران دارند در چنين اقدامی اکراه کرده اند .

جمهوری اسلامی ايران ميگويد برنامه اتمی اش صرفا برای توليد برق است، و خواست های سازمان ملل متحد را، به رغم سه مجموعه تحريم هائی محدود، رد کرده است.