روز گذشته بيش از چهار هزار تن از تبتی های تبعيدی در کاتماندو، پايتخت نپال، دست به تظاهرات زده و نسبت به سرکوب شهروندان تبت توسط چين اعتراض کردند.

نپال که از کشورهای کليدی برای خروج و فرار شهروندان تبتی است، اخيرا هرگونه تظاهرات عليه کشورهای دوست از جمله چين را غير مجاز اعلام کرده ست.

در همين حال گروههای حقوق بشری جهان و سازمان ملل متحد از دولت نپال بعلت استفاده از زور عليه معترضين انتقاد کرده است.

تظاهرات روز گذشته کاتماندو که بيشتر شرکت کنندگان آن راهبان معابد بودايی تبت بودند، ابتدا آرام آغاز شد، اما ساعاتی بعد با شعارهای ضد دولت چين پايان گرفت.