دو تن از مقامات بلند پايه آمريکا در عراق گزارشی از پيشرفت وضعيت جنگ در عراق در اختيار کنگره آمريکا قرار خواهند داد.

ژنرال ديويد پترائوس فرمانده کل نيروهای آمريکا در عراق و راين کراکرسفير آمريکا در بغداد امروز سه شنبه توضيحاتی به کميته های روابط خارجی و نيروهای مسلح مجلس سنا خواهند داد.

اين دو مقام بلند پايه که روز چهارشنبه نيز در کميته های روابط خارجی و نيروهای مسلح مجلس نمايندگان شرکت خواهند کرد، در سخنان خود نسبت به اوضاع کلی عراق و چشم انداز خروج نيروهای آمريکا از عراق نتيجه گيری خواهند کرد.

هرسه کانديدای رياست جمهوری آمريکا قصد دارند به گونه کم سابقه ای مبارزات انتخاباتی خود را موقتاً قطع کرده و در اين جلسات شرکت کنند.

سناتور هيلری کلينتون کانديدای دمکرات و سناتور جان مک کين کانديدای جمهوری خواه اعضای کميته نيروهای مسلح و سناتور برک اوباما عضو کميته روابط خارجی مجلس سنا هستند.