يک نظر سنجی جديد که توسط روزنامه نيويورک تايمز و شبکه تلويزيونی سی بی اس انجام گرفته است نشان ميدهد که هشتاد و يک درصد سکنه آمريکا معتقدند اين کشور مسيری اشتباه را طی ميکند. اين نسبت سال گذشته شصت و نه درصد وپنج سال پيش سی و پنج درصد بود.

 هنگامی که از شرکت کنندگان درنظر سنجی خواسته شد اوضاع آمريکای امروز را با پنج سال قبل مقايسه کنند، هفتاد و هشت درصد گفتند اوضاع اکنون بدتر است. فقط چهاردرصد اوضاع کنونی را بهتردانستند.

در همين نظر سنجی، بيست و يک درصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند که وضع اقتصاد آمريکا خوب است، که پائين ترين سطح در شانزده سال محسوب ميشود.

پنجاه و چهاردرصد کسانی که مورد سئوال قرار گرفتند گفته اند به اعتقاد آنان مناسبات نژادی در آمريکا اکنون خوب است، در مقابل سی و شش درصد نيز به بد بودن اين وضعيت اعتقاد داشته اند.

 در اين نظر سنجی، که امکان اشتباه آن سه درصد تخمين زده ميشود، هزار و سيصد نفر شرکت داشتند.