اجلاس سران ۲۶ کشور عضو سازمان پيمان اتلانتيک شمالی (ناتو)  در بخارست روز چهارشنبه آغاز شد. عضويت چند کشور جديد از جمله اوکراين و مسئله نيروهای ناتو در افغانستان ازمسائل مهم اين اجلاس است. نسرين مهدوی خبرنگار بخش فارسی امريکا در آلمان در اين زمينه گزارشی دارد.