رئيس بانک مرکزی آمريکا ميگويد اقتصاد آمريکا امسال ممکن است کساد و بی رونق شود. بن برنانکی اين نظر را امروز، چهارشنبه، در يک کميته اصلی و عمده کنگره آمريکا مطرح ساخت. وی همچنين گفت در نيمه اول سال جاری اقتصاد آمريکا اگر رشدی پيدا کند، رشدی بسيار کم و ناچيز خواهد بود.

 آقای برنانکی گفت انتظار دارد کاهش در نرخ بهره و اقدامات بعمل آمده ديگر برای رونق بخشيدن به اقتصاد آمريکا به ازسرگيری رشد اقتصادی در نيمه دوم سال جاری يا اوايل سال آينده منجر شود.

سناتورها آقای برنانکی را در باره تلاش های مرتبط با کمک به سيستم مالی مورد سئوال قرار دادند، که بعضی از کارشناسان گفته اند به سبب بحران اعتباری و مشکلات اعتمادی، با خطر سقوط روبروست.

 بانک مرکزی آمريکا اقدام جنجال برانگيز کنترل بر بانک سرمايه گذاری بير استيرنز توسط يک بانک ديگر را تسهيل کرده است. آقای برنانکی ميگويد اين اقدامی فوق العاده و غير متداول بود که برای جلوگيری از عواقب شديد اقتصادی انجام آن ضرورت داشت.

در همين حال چند گزارشی که امروز در باره اقتصاد آمريکا انتشار يافت وضعيت هائی متفاوت را منعکس ميکنند. گزارش وزارت بازرگانی ميگويد سفارش به کارخانه ها برای دومين بار متوالی، و بيشتر از آنجه که انتظار ميرفت، در ماه مارس کاهش يافته است. اما دو گزارش ديگر از دو بنياد تحقيقاتی نشان ميدهد که شرکت های آمريکائی ، به گونه ای غير مترقبه، قريب هشت هزار شغل جديد بوجود آورده اند، و در نظر دارند برخلاف آنچه که پيش بينی کرده بودند افرادی کمتر را بيکار کنند. ارقام قطعی راجع به بازار اشتغال در آمريکا روز جمعه منتشر ميشود.