بيش از ۲۰۰ پاکستانی ديروز در کراچی بزرگترين شهر آن کشور در اعتراض به کارتون های بحث انگيز از پيامبر اسلام تظاهرات کردند.

تظاهرکنندگان با شعار عليه دانمارک که اين کارتون ها در مطبوعات آن کشور به چاپ رسيده تظاهرات کردند. رهبر سابق گروه جماعت اسلامی پاکستان از چاپ اين کارتون ها بعنوان بزرگترين عمل تروريستی نام برد و خواستار عکس العمل دولت پاکستان شد. تظاهرکنندگان در اين مراسم پرچم دانمارک را نيز به آتش کشيدند.

اين کارتون ها يکبار قبلا در مطبوعات دانمارک چاپ شده بود و اين تظاهرات بخاطر چاپ مجدد اين تصاوير صورت گرفته است. مطبوعات دانمارکی از اين اقدام خود با توسل به حق آزادی بيان دفاع کرده اند و پليس دانمارک نيز از کشف توطئه قتل يکی از کاريکاتوريست ها خبر داده است.

يکی از قانون گذاران دست راستی دانمارک نيز کتاب آسمانی مسلمانان را مرقومه ای فاشيستی خواند، اما نخست وزير دانمارک اين اظهارات را شديدا محکوم کرده است.