مقامات آمريکائی و آلمانی برای مبادله اطلاعات امنيتی قراردادی را امضا کردند که موضوع گزارش خبرنگار صدای امريکا در آلمان است.