یک مقام بلندپایه سازمان ملل متحد خواستار اتخاذ استراتژی بهتری ازسوی سازمان ملل در افغانستان شد وگفت شورش طالبان شدیدتر ازآن شده است که انتظارمی رفت.

ژان- ماری گوئنو  یک مقام ارشد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد می گوید شورشیان افغان بسیار بیش ازآنچه که تصورمی رفت، انعطاف ناپذیرتر و بیرحم تر هستند.

آقای گوئنو روزچهارشنبه به شورای امنیت اظهار داشت جامعه بین المللی همیشه درافغانستان متحد نبوده است. آقای گوئنو افزود برای تثبیت اوضاع افغانستان، به همکاری بهترجامعه بین المللی با نیروهای ناتو ودولت افغانستان نیازهست.

در همین حال ایتالیا پیش نویس قطعنامه ای را درمورد تمدید ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان درمیان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع کرد.