پرزيدنت بوش می گويد مباحثات وجدل های سياسی در دوران انتخابات رياست جمهوری آمريکا تأثيری در تصميمات او درباره عراق نخواهد داشت، اما عاملی که در تعيين سياست او تأثيرخواهد داشت مبتنی بر صلح پايداری است که پس از سال ها به دست خواهد آمد.

پرزيدنت بوش اين نظر را روز سه شنبه طی سخنانی در کنوانسيون گويندگان مذهبی ملی در شهر نشويل ابراز داشت.

پرزيدنت بوش اظهار داشت افزايش نيروهای آمريکا در عراق موثر واقع شده است،زيرا قتل های فرقه ای کاهش يافته است و القاعده از قرارگاه های خود رانده شده است. اما با توجه به انعطاف پذيری دشمن، پيشرفت به دست آمده شکننده و قابل از دست رفتن است.

پرزيدنت بوش به شنوندگان محافظه کار خود گفت عراق و افغانستان جبهه های اصلی يک مبارزه ايدئولوژيک هستند و تروريست ها و افراط گرايان سرانجام شکست خواهند خورد. پرزيدنت بوش افزود برکناری صدام حسين رهبرعراق از قدرت «تصميم صحيحی» بود.

درباره افغانستان، رئيس جمهوری آمريکا به پيشرفت های حاصله، از جمله آسفالت جاده ها، رفتن دختران به مدرسه و سرگرمی بادبادک هوا کردن کودکان که در دوران حکومت طالبان ممنوع اعلام شده بود، اشاره کرد.