در افغانستان، هزاران نفر با برپا کردن تظاهراتی علیه دانمارک و هلند شعار دادند. در هرات، تظاهر کنندگان روز شنبه در شهر براه پیمائی پرداختند و در حالی که فریاد می کشیدند " مرگ بر دانمارک" و " مرگ بر هلند" ، پرچم های هر دو کشور را آتش زدند. آنها همچنین خواهان اخراج سربازان دانمارکی و هلندی از نیروی ناتو در افغانستان شدند.

معترضین چاپ دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام در روزنامه های دانمارکی، و نیز نمایش فیلم گریت وایلدرز، قانونگزار راستگرای هلندی، که قرآن را یک کتاب " فاشیستی" توصیف کرده است، محکوم کردند.

 مسلمانان تهیه هر تصویری از پيامبر را ، کفر تلقی می کنند. کاریکاتور مورد بحث یکی از ۱۲ کاریکاتوری بود که چاپ آنها در سال ۲۰۰۶، شورش های مرگباری را در سراسر جهان اسلام براه انداخت.