افغانستان می گوید در انتطار است با " کای ِایده" دیپلمات نروژی، نماینده احتمالی جدید سازمان ملل متحد در افغانستان، همکاری کند.

 یک سخنگوی ریاست جمهوری در کابل روز شنبه گفت " ایده" شخصیت بین المللی محترمی است که افغانستان را بخوبی می شناشد.

 بان کی - مون دبیر کل سازمان ملل متحد هفته پیش به شورای امنیت اطلاع داد که قصد دارد دیپلمات نروژی را بعنوان نماینده ویژه خود و سرپرست هیات سازمان ملل متحد در افغانستان منصوب کند. این انتصاب در صورنی که اعضای شورا اعتراضی نداشته باشند، عملی خواهد شد.

 "ایده" ، که نماینده نروژ در ناتو نیز هست، پس از آن که حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان " پدی آشداون" دیپلمات بریتانیائی را رد کرد، بعنوان کاندیدای اصلی احراز پست نمایندگی دبیر کل سازمان ملل در آن کشور مورد توجه قرار گرفت.

 ایالات متحده و متحدانش ماه ها در تلاش بوده اند یک دیپلمات برای هماهنگ ساختن کوشش های یازسازی در افغانستان منصوب شود.