چهار روز از زدوخوردهای بين ارتش ترکيه و چريکهای حزب کارگران کردستان می گذرد.  نتيجه اين زدوخودها تلفاتی است که از دوطرف به جا مانده است.  نسرين مهدوی خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از آلمان در اين زمينه گزارشی دارد.