بنا به گزارشی ازايران، مهندس حميدرضا پشنگ ريگی، نماينده خاش درمجلس شورای اسلامی، هدف تيراندازی افراد ناشناسی قرارگرفت ولی جان سالم بدر برد.

خبرگزاری تفتان به نقل ازگزارش خبرنگار خود می افزايد، از شب گذشته تمامی نيروهای نظامی وامنيتی زاهدان بطور کامل بحال آماده باش درآمده، سراسر مسير های داخل شهری وخروجی مسدود شده وخودروها متوقف ومورد بازرسی قرار می گيرند.