دولت پاکستان دسترسی به وب سايت يو تيوب در اينترنت را ممنوع کرده است و ميگويد محتوای اين سايت ويديوئی ضد اسلامی است.

 مسئولان تشکيلات ارتباطات و مخابراتی پاکستان ميگويند سايت یوتيوپ تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. مقامات پاکستانی به مورد يا مواردی مشخص و حاکی از ضد اسلامی بودن ويديوهای يوتيوب اشاره ای نکردند.

 مقامات پاکستانی در عين حال مشترکين يوتيوب را به نوشتن نامه و گرفتن تماس با اين سايت برای برداشتن ويديوهای توهين آميز تشويق کرده اند، و ميگويند هنگامی که اين ويديوها برداشته شود، منع دسترسی به سايت نيز برداشته خواهد شد.