بيش از سه هزار نفر از دانشجويان دانشگاههای صنعتی آزاد و غير انتفاعی شاهرود در اعتراض به مشکلات صنفی آموزشی، سومديريت، و سرباز زدن روسای دانشگاههای شاهرود از اجرای خواسته های دانشجويان پس از سه روز تحصن  آرام در دانشگاه آزاد، از نماينده مجلس هفتم و فرماندار شهر تقاضای رسيدگی به خواسته هايشان کردند.

بنا به گزارشهای موجود، نيروهای ضد شورش و گارد ويژه تعدادی از دانشجويان را بازدشت کرده اند که از شمار دقيق دستگيرشدگان اطلاع دقيقی در دست نيست.