در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار و تحليل گر مسائل سياسی در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريکا، نتيجه بيانات مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر بابود ساختن اسرائيل را مورد بررسی قرار می دهد.