بدنبال قطع واردات نفت وگاز از هند، جمهوری اسلامی ايران در ماه جاری ۲۵۰هزارتن گازوئيل ازسنگاپوروارد کرده است، که در مقايسه با واردات ۲۰۰ هزارتنی ژانويه حدود ۵۰ هزارتن افزايش داشته است.

رويترز به نقل ازيک منبع ايرانی در خصوص افزايش واردات ازسنگاپور ميگويد ميزان مصرف درطول زمستان بشدت افزايش مييابد وامسال نيز هوا بسيار سرد بوده است.