با به پايان رسيدن کار جشنواره سينمايی برلن، در آلمان، موفقيت يک فيلم ايرانی در صحنه رقابتهای اين فستيوال، جايزه معتبر خرس نقره ای را از آن اين اثر هنری کرده است.

خبرنگار صدای آمريکا در آلمان جزئيات بيشتری را در اين باره گزارش می دهد.