علی اشراقی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون وضعيت صلاحيت خود برای شرکت در انتخابات پيش روی مجلس توضيحاتی داد. وی از جمله گفت که ناهماهنگی های درونی نظام باعث رد صلاحيت وی شده بود ليکن شورای تگهبان به وی اطلاع داده که صلاحيت وی تائيد شده است. وی افزود احراز صلاحيت وی هنوز بطور رسمی اطلاع داده نشده است.