طبق گزارش های واصله از زندان اوين، راحله عسکری زاده و نسيم خسروی به بند عمومی منتقل شده اند. اين دو فعال جنبش زنانِ ايران روز پنجشنبه در پارک دانشجوی تهران به هنگام جمع آوری امضا برای کمپين يک ميليون امضا بازداشت شدند.

بنا به گفته پدر راحله عسکری زاده، قاضی پرونده برای هر يک از اين دو نفر وثيقه بيست ميليون تومانی مقرر کرده است. وی که بازنشسته دولت است عنوان کرده که استطاعت تامين ِ اين مقدار پول را ندارد، و افزوده است اقدام اين دو زن سياسی و عليه نظام جمهوری اسلامی نيست چرا که تنها خواهان حقوق مدنی خود هستند، که هيچ تضادی با منافع نظام ندارد.