علت لغو سفر اين هيات درخواست اعضای مجلس شورای اسلامی ايران از آنان در محکوم کردن انتشارمجدد برخی از کاريکاتورهايی بوده که جمهوری اسلامی آنها را توهين به پيامبر می داند.

تعدادی ازاعضای مجلس شورای اسلامی طی نامه ای از هيات پارلمانی دانمارک خواسته بودند به محض ورود به ايران انتشار اين کاريکاتورها را محکوم کنند و از عمل مطبوعات دانمارک عذرخواهی نمايند.

نمايندگان پارلمان دانمارک اين عمل را خلاف آزادی بيان دانسته و از پذيرفتن آن و بالطبع از سفر به ايران سرباز زدند.