يک مقام بلندپايه وزارت خزانه داری آمريکا ماه گذشته در جريان يک کنفرانس چند مليتی درباره راه های متوقف ساختن معاملات غيرمجاز پولی و تأمين اعتبارات مالی برای تروريست ها، با نمايندگان ايران در پاريس ديدار کرد.

دانيل گلاسر مديرکل وزارت خزانه داری آمريکا در امر مبارزه با تأمين اعتبارات مالی برای تروريست ها و رئيس مشترک اداره اقدامات مالی ضربتی، در ديدار رو در روی کم سابقه مقامات آمريکائی و ايرانی در جريان کنفرانس پاريس شرکت داشت.

نمايندگان چند کشورديگرنيز دراين کنفرانس مشارکت داشتند.
 
آمريکا و ايران از زمان بحران گروگان گيری کارکنان سفارت آمريکا درتهران به دنبال انقلاب اسلامی سال ١٩٧٩ در ايران، فاقد تماس های ديپلماتيک با يکديگربوده اند.