کوفی عنان دبير کل پيشين سازمان ملل متحد ميگويد احزاب سياسی رقيب و درگير در آشوب های پس از انتخابات رياست جمهوری کنيا ، به توافقی برای پايان بخشيدن به نا آرامی ها نزديک شده اند.

 آقای عنان امروز در نايروبی به خبرنگاران گفت طرفين ، به تعبير او، به لبه آب رسيده اند، و در غايت آنچه را که وی قدم ترسناک بعدی توصيف کرد، برخواهند داشت.

 آقای عدنان در گفتگوهای ميان نمايندگان موائی کيباکی رئيس جمهوری و رائيلا اودينگا رهبر اپوزيسيون نقش ميانجی دارد.

 آقای عنان گفت طرفين در مورد يک بازبينی مستقل از چگونگی انتخابات دسامبر رياست جمهوری ، که اپوزيسيون، آقای کيباکی را به تقلب در آن متهم ساخته، به توافق رسيده اند.

 منابع نزديک به مذاکرات ميگويند طرفين با بازنويسی قانون اساسی و پيوستن اعضای جنبش اپوزيسيون به کابينه موافقت کرده اند. با اينحال آقای عنان اذعان کرد که مذاکرات طرفين در باره چگونگی تقسيم قدرت، که در کانون خواست های اپوزيسيون بوده است، کماکان ادامه دارد.