امروز دادگاه شعبه سوم بازپرسی سنندج رای نهايی خود را در خصوص نبش قبر ابراهيم لطف الهی صادر کرد.

بر اساس اين حکم، نبش قبر خلاف موازين شرع بوده و با انجام ِ آن مخالفت شده است. بنا بر اين گزارش، اداره اطلاعات کردستان شکايتی را نيز عليه برادر ِ ابراهيم لطف الهی به اتهام توهين به ماموران دولت تقديم دادگاه کرده است.

قاضی پرونده عنوان کرده است که اين اتهام به دليل عکس العملِ پدر و برادر ابراهيم لطف الهی به خبر خودکشی وی بوده است.