مذاکره کنندگان در کنيا می گويند طرف های متخاصم سياسی در مذاکرات خود برای حل بحران مربوط به انتخابات رياست جمهوری ماه دسامبر گذشته، پيشرفت خوبی داشته اند.

کوفی عنان دبيرکل پيشين سازمان ملل متحد روز جمعه به خبرنگاران اظهارداشت اميدوار است که طرف ها بتوانند تا اوايل هفته آينده اختلافات سياسی خود را برطرف سازند.

آقای عنان که نقشی ميانجيگرانه در مذاکرات دارد، می گويد دولت کنيا و اپوزيسيون پذيرفته اند که لازمه پايان دادن به خشونت های کنيا که تاکنون يک هزار نفر را به هلاکت رسانيده است و حدود ۳۰۰ هزار نفر را آواره و بی خانمان ساخته است، توافق با يکديگراست.

درهمين حال دولت کنيا روز جمعه ممنوعيت برگزاری تظاهرات عمومی را که اندکی پس از انتخابات بحث انگيز ۲۷ دسامبربه مورد اجرا گذارده شد، لغوکرد.

وزيرامنيت داخلی کنيا اظهارداشت دولت به اين نتيجه رسيده است که به طور کلی اوضاع امنيتی بهبود يافته است. وی خواستارآن گرديد که برگزاری هرگونه تظاهرات در آينده در راه برقراری صلح و آشتی باشد و نه برای ايجاد آشوب و تحريکات.