مسئوليت تازه شماری از سربازان آلمانی در افغانستان که بعنوان نيروهای واکنش سريع عمل خواهند کرد موضوع اين گزارش نسرين مهدوی خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از اروپا است.