بيش از يکصد هزار ترک هوادار سکولاريزم، روز شنبه، در اعتراض به طرح دولت مبنی بر برداشتن ممنوعيت چند دهه روسری زنان، در دانشگاه های ترکيه دست به تجمع و اعتراض زدند.

معترضان در حالی که می گفتند؛ ترکيه سکولار است و سکولار باقی خواهد ماند، پرچم ملی ترکيه را تکان می دادند و به سمت آرامگاه مصطفی کمال آتاتورک در آنکارا راه پيمايی می کردند.

آتاتورک، بنيانگذار مورد احترام ترکيه مدرن و سمبل هويت سکولار در آن کشور است.

هفته گذشته، حزب حاکم عدالت و توسعه، و حزب دست راستی حرکت ملی، لايحه آزادی حجاب را به مجلس تسليم کردند که بر اساس آن ممنوعيت روسری های زنان در دانشگاه ها برداشته می شود.