پليس افغانستان امروز، يکشنبه، در کابل، خانه يک جنگ سالار سابق را که همراه با پنجاه مرد مسلح يک سياستمدار رقيب را کتک زده بود، برای مدتی کوتاه محاصره کرد.

 يک مقام پليس کابل گفت ژنرال رشيد دوستوم و افرادش در حمله به خانه اکبر بای، متحد سابق خود، وی و يکی از محافظانش رامجروح کرده بودند.

اين مقام گقت افراد دوستوم ، بای و يک عضو خانواده او را به گروگان گرفته بودند، اما پس از مداخله پليس، آنان را آزاد کردند.

پليس ميگويد بنظر ميرسيد دوستوم مست بوده است.

 دوستوم يک چهره جنجالی، و يکی از قدرتمندترين افراد محلی است. دوستوم چهارسال پيش برای احراز مقام رياست جمهوری افغانستان فعاليت کرد اما فقط ده درصد آراء را بدست آورد.

حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان بعدا وی را مشاور ارشد نظامی کرد که بيشتر يک مقام تشريفاتی است.

 دوستوم در جريان سه دهه تلاطم در افغانستان بارها تغيير جهت و موضع داده است.