بنا به اسنادی که وسائل ارتباط جمعی آمريکا به دست آورده اند، پرزيدنت بوش از کنگره خواستار بيش از پانصد و پانزده ميليارد دلار بودجه برای وزارت دفاع در سال آينده خواهد شد.

 در مقايسه با سال جاری، اين افزايشی هفت و نيم درصدی است، که به حدود سی و پنج ميليارد دلار ميرسد.

پرزيدنت بوش آخرين بودجه درخواستی خود را روز دوشنبه عرضه می کند.

 تجهيز و تقويت نيروهای زمينی و تفنگداران دريائی، دو نيروئی که بنيه و توانائی آنها زير فشار ناشی از جنگ های عراق و افغانستان است، بخشی از برنامه های بودجه سال آينده است.

 تامين اعتبار برای هواپيماهای جديد و سيستم های تسليحاتی نيز بخشی ديگر از بودجه پيشنهادی خواهد بود.