سخنگوی قوه قضاييه امروز (سه شنبه) با اشاره به پرونده های مهم قضايی از صدور حکم اعدام برای چهار کارمند گمرک ايران به جرم فساد مالی و صدور حکم زندان برای ۵۴ بهايی خبر داد.

عليرضا جمشيدی در گفتگو با خبرنگاران گفت سه تن از کارمندانِ گمرک و يک نفر حق العمل کار به اتهام فساد اداری و جرايم اقتصادی از جمله ارتشاء و اخلال در نظام اقتصادی و جرايم ديگر به اعدام محکوم شدند. وی گفت حکم حق العمل کار اجرا شده است.

جمشيدی افزود سه نفر ديگر هم اکنون در زندان هستند و تقاضای يک درجه تخفيف داشته اند که درخواست آنان در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاييه همچنين در مورد دستگيری و محکوميت بهاييان در شيراز گفته است اين افراد که حدود ۵۴ نفر بودند عليه نظام تبليغ می کردند. سه نفر از آنها محکوم به چهار سال زندان شده و پنجاه و يک نفر ديگر به يک سال حبس تعليقی محکوم شده اند.

۵۴ بهايی نامبرده در يک سازمان غير دولتی فعاليت داشته و برای کودکان فقير کلاسهای کمک آموزشی برگزار ميکردند، ولی مقامهای جمهوری اسلامی ايران آنها را متهم کرده اند که از اين طريق دست به تبليغات به نفع بهائيت زده اند.