انتخابات مجلس هشتم در ايران مورد گفتگوی خبرنگار صدای امريکا در آلمان با آقای مهندس حسن شريعتمداری فعال سياسی و تحليل گر مسائل ايران که در چند بخش انجام شده است. در بخش دوم، وی لزوم نداشتن توقع از کارآيی نمايندگان مجلس آينده را از ديد خود بررسی می کند.