دولت چين از افزايش طلاق و ازدواج در آن کشور خبر داده است و ميگويد شمار طلاق سريع تر از ازدواج بالا ميرود .

بنا به گزارش دولت، در سال گذشته يک ميليون و چهارصد هزار زوج طلاق گرفته اند که حاکی از افزايشی بيست درصدی است.

جامعه شناسان آسان شدن قانون طلاق و دگرگونی در نگرش های اجتماعی را عامل اصلی در افزايش طلاق ميدانند.

از پنج سال پيش زوج ها می توانند يک روزه و با پرداخت عوارضی کمتر از يک دلارو نيم طلاق بگيرند. حال آنکه زوج ها قبل از آن برای گرفتن طلاق بايد از کارفرما و يا کميته های اجتماعی اجازه ميگرفتند، و بسياری از آنان ترجيح ميدادند به زندگی مشترک ادامه دهند و مسير طولانی و گاه توام با شرمساری اجازه گرفتن را طی نکنند.

 گزارش دولت همچنين از ثبت نه ميليون پانصد ازدواج در سال گذشته حکايت دارد که معرف افزايشی دوازده درصدی است.