تعداد کل جمعيت ايران، درپايان سال ۱۳۸۵خورشيدی با ۶/۱ درصد رشد به هفتاد ميليون و ۵۰۰ هزارنفر رسيد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بااستناد به آمارهای مرکزآمارايران تصريح کرد جمعيت فعال کشور درسال گذشته خورشيدی ۵/۲۳ ميليون نفر افزايش يافته است.

درهمين گزارش نرخ بيکاری ۱/۱۲ درصد درسه ماهه پايانی سال گذشته ذکرشده است.