داريوش اقبالی ضمن اعلام حمايت خود از جنبش دانشجويی ايران، با انتقاد از برخی از زندانيان سياسی که بعد از آزادی از زندان و مهاجرت به خارج از کشور ، نقش تخريبی در رابطه با فعاليتهای سياسی اپوزيسيون ايفا کرده اند، بر سالم بودن مبارزات دانشجويی در داخل کشور تأکيد کرد.

داريوش اقبالی، هنرمندی که در طول فعاليت های هنری و اجتماعی خويش همواره دغدغه ايران و فعاليتهای آزادی خواهانه مردم ايران را داشته است، بار ديگر از تداوم حمايتهای هنرمندان از مبارزين داخل کشور سخن گفت و از فراخوان ايرج جنتی عطائی، يار ديرين خود در حمايت از دانشجويان دربند پشتيبانی کرد.