مبارزه دولت آلمان با مهاجران غيرقانونی و بزهکاران و گفته های صدراعظم آلمان در اين رابطه موضوع گزارش خبرنگار صدای آمريکا در آلمان است.