دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار مقيم لندن در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، عمليات تروريستی در داخل خاک عراق در ايام سوگواری را مورد بررسی قرار می دهد.