دکتر عليرضا نوری زاده، روزنامه نگار مقيم لندن در پاسخ به سئوال خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، رويارويی علی اکبر هاشمی رفسنجانی با محمود احمدی نژاد را مورد بررسی قرار می دهد.