اپوزيسيون کنيا به دنبال سه روز تظاهرات خونين در اعتراض به انتخابات ماه گذشته که منتقدان می گويند در آن تقلب به عمل آمده است، برگزاری تظاهرات ديگری را خواستار گرديد.

هنری کاسگی Henry Kosgey رئيس حزب اپوزيسيون روز شنبه در نايروبی به خبرنگاران اظهار داشت که حزب روز پنجشنبه آينده تظاهرات مسالمت آميز خود را از سر خواهد گرفت. آقای کاسگی افزود اپوزيسيون برای سرنگون ساختن موائی کيبا رئيس جمهوری کنيا از تمامی وسايل موجود استفاده خواهد کرد.

اعلام اين خبر برخلاف نظرات روز جمعه اپوزيسيون بود که خاطر نشان ساخته بود برگزاری تظاهرات را متوقف خواهد ساخت و دست به تحريم های اقتصادی خواهد زد.

در تظاهرات سراسری سه روزه هفته گذشته کنيا که به درخواست رايلا اودينگا رهبر اپوزيسيون برگزار گرديد و سرکوبی خشونت بار پليس را به همراه آورد، دست کم ۲۳ نفر کشته شدند.

وزارت امور خارجه آمريکا روزجمعه از رهبران سياسی کنيا خواست که راه حل مسالمت آميزی را برای بحران کشورمتبوع خود پيدا کنند.

در خشونت های پس از انتخابات ۲۷ دسامبر، تاکنون حدود ۶۵۰ نفرجان خود را درکنيا ازدست داده اند.