با توجه به بازداشت آقای حشمت الله طبرزدی، دبيرکل جبهه دمکراتيک ايران، در زندان اوين تهران، آقای علی طبرزدی، فرزند ايشان، در گفتگوی انحصاری که رامش با وی انجام داده است از ديدار خود با پدر در زندان و نيز وضعيت جسمانی ايشان سخن به ميان می آورد.