شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که دولت نظامی برمه درمورد اصلاحات دمکراتیک که شورا سال گذشته درجریان سرکوبی تظاهرکنندگان هوادار دمکراسی انجام آن را خواستار گردید، عملکرد کُندی داشته است.

شورای امنیت روزپنجشنبه به دنبال گفتگوهای خود با ابراهیم قنبری فرستاده سازمان ملل متحد به برمه، طی بیانیه ای ازاین که برمه توجهی نسبت به خواست شورا در زمینه اصلاحات نشان نداده است، ابرازتاسف کرد. شورای امنیت درقطعنامه ماه اکتبر گذشته خود انجام اصلاحات دمکراتیک، احترام کامل به حقوق بشر وپایان دادن به کاراجباری وسرکوبی اقلیت های قومی را دربرمه خواستارگردیده بود.

دربیانیه روزپنجشنبه شورای امنیت همچنین ازبرمه خواسته شده است که به آقای قنبری اجازه دهد که به زودی دیداردیگری ازبرمه به عمل آورد.

درهمین حال زالمای خلیل زاد سفیرآمریکا در سازمان ملل متحد اظهارداشت که شورای امنیت باید فشارخود را به دولت نظامی برمه افزایش دهد.