دولت افغان از تصميم جمهوری اسلامی مبنی بر توقف موقت در اجرای برنامه اخراج بيش از يک ميليون پناهنده افغانی غير قانونی از ايران استقبال به عمل آورد.

پس از رايزنی های مقامات افغانستان، که می گفتند اگر اخراجها در فصل سرما انجام گيرد باعث بوجود آمدن يک مصيبت انسانی خواهد شد، دولت جمهوری اسلامی تصميم گرفت تصميم اوليه اش را مورد تجديد نظر قرار دهد.

محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، ديروز (چهارشنبه) بر مبنای حساسيت های انسانی و بخاطر حسن همجواری با دولت همسايه دستور لغو اخراج ها را صادر کرد.

جمهوری اسلامی ايران اظهار اميدواری کرد دولت افغانستان از فرصت پيش آمده ای که لغو موقت اخراج ها ايجاد کرده است استفاده کند و تاسيسات لازم برای قبول پناهندگان را فراهم آورد. جمهوری اسلامی روند اخراج پناهندگان را هفته پيش آغاز کرد و تا کنون 200 مرد افغانی را به موطنشان بازگردانده است.

سی سال پيش پس از آنکه شوروی سابق به افغانستان هجوم آورد، و به دنبال درگيری های فرقه ای در آن کشور، ميليون ها افغانی به ايران پناه آورده بودند. جمهوری اسلامی می گويد اين پناهندگان باری بر اقتصاد کشور هستند.