برگزاری يک نمايشگاه فرش در شهر هانوور آلمان، موضوع گزارش خبرنگار صدای آمريکا در آلمان است.